Coutsobolitan PhotoTrail

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Το μπαλάκι της κόντρας στον πρωθυπουργό


Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτε­ρη ως τώρα εσωτερική πρό­κληση θα βρεθεί από Δευ­τέρα ο Γιώργος Παπανδρέου και με δεδομένο ότι όλα έχουν εξελι­χτεί βάσει σχεδιασμού στη Σύνοδο Κο­ρυφής...

Έτσι, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της κυβέρνησής του απέ­ναντι στον υπουργό Οικονομικών Γιώρ­γο Παπακωνσταντίνου.

Σχεδόν ομόφωνα οι συνάδελφοί του υπουργοί τον κατηγορούν για δεσμεύ­σεις με την τρόικα, αλλά και εισηγή­σεις στον πρωθυπουργό, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και συ­νεργασία μαζί τους.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επι­μένουν ότι ανασχηματισμός «δεν παί­ζει» αυτή την ώρα, αλλά επισημαίνουν ότι από Δευτέρα θα πέσει με τα μού­τρα στην προσπάθεια συντονισμού της κυβέρνησης, επιτάχυνσης του κυ­βερνητικού έργου με... 
κυνηγητό των υπουργών και άμβλυνση των αντιπα­ραθέσεων με διυπουργικές συσκέψεις παρουσία του, ώστε να επικυρωθούν οι συμφωνίες περικοπών δαπανών των υπουργείων.

Μάλιστα στο χτεσινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμενόταν να συσταθεί γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας στο υπουργείο Οικονομικών, που θα τρέ­ξει το πρότζεκτ της αξιοποίησης των 50 δισ.

Ο υπουργός Οικονομικών εμφανί­στηκε μόλις προχτές να επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις λέγοντας πως από κοινού με τα υπουργεία σχεδιάζε­ται η αξιοποίηση της περιουσίας και η περικοπή δαπανών, δημοσιοποιώ­ντας όμως παράλληλα την απειλή του ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ληφθούν οδυνηρά μέτρα, υπονοώντας ότι θα υπάρξει ένα ακόμα κύμα περι­κοπών εισοδημάτων σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι εσωκυβερνητικοί αντίπαλοί του επισημαίνουν από την άλλη ότι η πλή­ρης αποτυχία στα έσοδα το πρώτο δί­μηνο του 2011 αποτελεί ομολογία αποτυχίας όχι μόνο των εισπρακτικών μηχανισμών, αλλά και των προβλέψε­ων για έσοδα που συμφώνησε με την τρόικα στο μνημόνιο, αφού η ύφεση έχει στραγγίξει πλήρως τα μικρομεσαία νοικο­κυριά, που αποτελούν και τον κύριο αιμοδότη των κρατικών ταμείων.

Σε πρόσφατη άτυπη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εισέπραξε την αντί­δραση των υπουργών στην πρότασή του για κάθετη περικοπή των δαπανών ανά υπουργείο σε επίπεδο 10% με 15%, προκειμένου να μην αναγκαστεί να καταφύγει σε απολύσεις στο Δημό­σιο, όπως πιέζεται από την τρόικα. Η τελευταία αυτή αποστροφή προκάλε­σε μεγάλη αίσθηση.

Μάλιστα πολλοί λένε ότι υπάρχει στο υπουργείο Οικονομικών σενάριο «έσχατης λύσης» για απομάκρυνση από το Δημόσιο υπαλλήλων από υπη­ρεσίες που θα καταργηθούν αντί της μετάταξής τους σε άλλες υπηρεσί­ες, που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στην πλειονότητά τους εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μπορούν να απολυθούν χωρίς νομικές εμπλοκές που αφορούν στους μόνιμους δημοσίους υπαλλή­λους.

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου διαρ­ρέει ότι όλα τα υπουργεία εμφανίζο­νται εξαιρετικά απρόθυμα να περά­σουν σε περικοπές δαπανών και να επανεξετάσουν όλους τους κωδικούς δαπανών τους, με μια αντίληψη κεκτη­μένων, που δεν μπορούν να διασαλευ­τούν. Όπως λέει σε συνεργάτες του, εκτός ίσως από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και την Άννα Διαμα­ντοπούλου στο υπουργείο Παιδείας με τις συγχωνεύσεις των σχολείων κανέ­να άλλο υπουργείο δεν έχει προ­χωρήσει ακόμα αποτελεσματι­κά σε περικοπή δαπανών.

Υπουργοί μαινόμενοι...

Από την άλλη πλευρά, οι υπουρ­γοί σε κατ' ιδίαν συνομιλίες τους, αλλά και στις συνεδρι­άσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν κρύβουν την ενόχλησή τους από το... σεντράρισμα του συναδέλ­φου τους υπουργού Οικονομι­κών, επισημαίνουν ότι οι πιέ­ι σεις είναι συνεχείς, ενώ οι ίδιοι επιχειρούν με πολλές δυσκο­λίες να ακροβατήσουν μεταξύ της απρόσκοπτης λειτουργίας των πεδίων ευθύνης τους και των συνεχών περικοπών που υφίστανται στους προ­ϋπολογισμούς των υπουργείων τους.

Και επιμένουν ότι η πηγή του κα­κού είναι η πλήρης αδυναμία του ει­σπρακτικού μηχανισμού να συλλάβει τη φοροδιαφυγή αλλά και τα καταλο­γισμένα έσοδα που αδυνατούν να ει­σπράξουν οι υπηρεσίες του Παπακων­σταντίνου.

Υπουργοί επισημαίνουν ότι ο υπουρ­γός Οικονομικών σφίγγει πλήρως τη θηλιά στον λαιμό των πολιτών για να καλύψει την προφανή αδυναμία του να ελέγξει το υπουργείο του.

Στη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου μια σειρά υπουργοί, με πρώτη την Άννα Διαμαντοπούλου, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους από το σχέδιο περικοπών.

Η Λούκα Κατσέλη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, απέστειλε επιστο­λή στον πρωθυπουργό ζητώντας του να αλλάξει το μίγμα οικονομικής πο­λιτικής και να υπάρξει μια στροφή προς το κοινωνικό κράτος και κυρίως να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα αντι­μετώπισης της ανεργίας και της ανά­πτυξης.

Επίσης πολλοί υπουργοί εκφράζουν συνεχώς την ανησυχία τους αλλά και την αντίδρασή τους στον τρόπο που οργανώνεται το ζήτημα της αξιοποί­ησης της περιουσίας του Δημοσίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν πολλοί, πρέπει να γίνουν λεπτοί χειρισμοί στο θέμα των ΔΕΚΟ, αφού η εγκατάλειψη της πάγιας θέσης περί παραμονής του πλειοψηφικού πακέτου στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας στρα­τηγικού χαρακτήρα αποτελεί παραβί­αση βασικής προεκλογικής δέσμευ­σης του ΠΑΣΟΚ αλλά και ιστορικής ιδεολογικής θέση του.

Δημόσιες τοποθετήσεις για την ανάγκη να μείνουν κρίσιμες ΔΕΚΟ στα χέρια του Δημοσίου έκαναν πρόσφα­τα τόσο η Λούκα Κατσέλη όσο και η Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία είπε ότι δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν πλή­ρως τα δίκτυα.

Αν υπαναχωρήσει απ' αυτή τη θέ­ση θα υπάρξει κλυδωνισμός στο κυ­βερνών κόμμα, επισημαίνουν πολλοί υπουργοί, που τονίζουν ότι στην παρούσα φάση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να απολέσει μια από τις τελευταίες σο­σιαλιστικές θέσεις που είναι σημαία του.

Μάλιστα την άποψη αυτή φρόντισαν να διατυπώσουν πολύ ηχηρά και βου­λευτές του κυβερνώντος κόμματος με παρέμβασή τους στο γραφείο του Βα­σίλη Έξαρχου και της Ρεγγίνας Βάρτζελη, με την υποσημείωση ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν με όποιο πακέτο αξιοποίησης έρθει στη Βουλή προς επικύρωση. Κάτι που είναι υπο­χρεωτικό να συμβεί ως το τέλος Μαΐ­ου. Να σημειώσουμε εδώ ότι βουλευ­τές επισημαίνουν ότι όλες οι διαδικα­σίες αξιοποίησης πρέπει να είναι από­λυτα διαφανείς προκειμένου να περάσουν. Με δεδομένη την υποδοχή που επεφύλαξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην περίφημη τροπολογία του Παπακωνσταντίνου για τη διαγραφή των 28 δισ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών από το Δημόσιο, ο υπουργός Οικονομικών είναι σίγουρο ότι θα περάσει δύσκο­λες ώρες.

Παρότι στην παρούσα φάση κανείς από την κυβέρνηση δεν θέτει ανοιχτά θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι ο Παπανδρέου θα πρέπει τις επόμενες μέρες «να αποκαταστήσει την τάξη» εντός της κυβέρνησης.

Κανείς όμως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει σε ποιο επίπεδο είναι αποφασισμένος να σηκώσει την ένταση ο πρωθυπουργός και αν αυτό μείνει στο επίπεδο γενικών παραινέσεων ή θα ακολουθήσουν και συστάσεις στις κατ' ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους υπουργούς.

Πάντως στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιμέ­νουν ότι η κατάσταση ως έχει δεν μπο­ρεί να συνεχιστεί άλλο και από Δευτέ­ρα ο πρωθυπουργός θα πρέπει να πά­ρει την κατάσταση στα χέρια του. Για το ζήτημα των βουλευτών, συ­νεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι εκτός της απειλής για εκλογές και την επίκληση της κομ­ματικής πειθαρχίας, που είναι πάντα όπλα σταχέρια του Γ. Παπανδρέου, σ' αυτό που δίνει προτεραιότητα είναι η καλή προ­ετοιμασία του προγράμματος αξιοποί­ησης της δημόσιας περιουσίας και σε πειστικά επιχειρήματα που θα δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και δεν θα δημιουργούν απορίες και προβλή­ματα.

Ο πρωθυπουργός, λένε οι συνεργά­τες του, εκτιμά ότι το θέμα της αξιο­ποίησης της δημόσιας περιουσίας εί­ναι μια μεγάλη αναπτυξιακή πρόκλη­ση μακριά από το μνημόνιο και τις διε­θνείς δεσμεύσεις της χώρας και αν γί­νει με σωστό τρόπο, θα βάλει τη χώρα σε άλλη τροχιά, αλλά μένει να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί.

Φουλ επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ...

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα κυβερνητικά στελέχη είναι ευ­θυγραμμισμένα πια πλήρως με τη γραμμή Πάγκαλου και δεν πρό­κειται να καταστείλουν τη σημαία του αντι-ΣΥΡΙΖΙΚΟΥ αγώνα, αφού θεωρούν σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι την προσπάθεια ομάδας 150 ατόμων να ματαιώσουν την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σύρο. Κατά τη διάρκεια του πρωι­νού καφέ προχτές τα στελέχη που μετέχουν αποφάσισαν (ο πρωθυ­πουργός που ενημερώθηκε συμ­φώνησε) ότι πρέπει η κυβέρνηση να επιλέξει έναν αντίπαλο προκει­μένου να «μαζευτεί» η ιστορία των διαμαρτυριών σε κάθε εκδήλωση με παρουσία κυβερνητικού παρά­γοντα και να επιχειρηθεί συσπεί­ρωση των οπαδών του ΠΑΣΟΚ με την ενοχοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Μάλιστα ακούστη­καν φωνές «αυτοκριτικής» για την ασπίδα προστασίας που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην επίθεση της Ν.Δ. μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008. Στη σύ­σκεψη σημειώθηκε ότι η Ν.Δ. αν δεν... διευκολύνει τις διαμαρτυρί­ες σίγουρα επιχαίρει και γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να αντι­δράσει δυναμικά. Στο συγκεκριμέ­νο θέμα θα υπάρξει και συνέχεια με ακόμα υψηλότερους τόνους, όπως απειλούν τα κυβερνητικά στελέχη, επισημαίνοντας ότι συ­γκεντρώνονται συστηματικά πλέ­ον στοιχεία που θα αποδεικνύουν ποιοι επιδιώκουν λιντσάρισμα των κυβερνητικών στελεχών. Το σίγου­ρο είναι ότι μ' αυτά και μ' αυτά δεν θα πλήξουμε καθόλου τους επό­μενους μήνες...

Σχετικές Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

coutsobolitan tools